Vikings Mixed v Havoc

Safa Community School v Vikings Mixed

Safa Community School v Untouchables Mixed

Vikings Mixed v Untouchables Mixed

Vipers Mixed v Safa Community School

Havoc v Untouchables Mixed

Vikings Mixed v Havoc

Vipers Ladies v Vikings Ladies

Safa Community School v Vikings Mixed

Vikings Ladies v Galaxy Ladies